Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002.

 

 

Titel I: Inleidende bepalingen

 

Inleiding

 

Deze  Standaardvoorwaarden zijn  door  de  KNVB opgesteld teneinde een  aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats het Publiek, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een ordelijke en veilige wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in een groep) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren dan wel in gevaar brengen, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlandse voetbal. Teneinde een ordelijk en veilig verloop in de ruimste zin van het woord te kunnen bewerkstelligen en een dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te kunnen beteugelen, heeft de KNVB de onderhavige Standaardvoorwaarden opgesteld. Deze Standaardvoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

 

Artikel 1 Definities

 

In deze Standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.       KNVB: de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist;

b.       Standaardvoorwaarden: de onderhavige Standaardvoorwaarden;

c.        Publiek:  een  ieder  die  in  of  buiten  Nederland  een  Evenement  bijwoont,  dan  wel anderszins aanwezig is in of rond het Stadion vóór, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement;

d.        Stadion: het Stadion of (voetbal)terrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen;

e.        Evenement:  gebeurtenis  die  plaatsvindt  in  een  Stadion  of  op  een  (voetbal)terrein, waaronder in ieder geval begrepen een Voetbalwedstrijd als bedoeld onder f., dan wel een gebeurtenis waaraan een Club deelneemt;

f.        Voetbalwedstrijden:

–     Voetbalwedstrijden van Clubs in de eredivisie, eerste divisie, BeNe League Orange en Woman’s BeNe League;

–     Voetbalwedstrijden in het kader van de KNVB Bekercompetitie;

–     Voetbalwedstrijden van belofte-elftallen van Clubs;

–     Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van Clubs in de UEFA club competities;

–      overige Voetbalwedstrijden, daaronder begrepen vriendschappelijke wedstrijden, in binnen- en buitenland waaraan een Club deelneemt;

–        Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;

–        Internationale   Voetbalwedstrijden   in   de   UEFA   club   competities   of    van vertegenwoordigende elftallen van buitenlandse voetbalbonden, die plaatsvinden in Nederland;

–        Voetbalwedstrijden      van      aan      de      eredivisie      vrouwen      deelnemende betaaldvoetbalorganisaties dan wel de eredivisie vrouwen deelnemende stichtingen.

g.        Stadionverbod: het verbod om gedurende een bepaalde tijd in en/of in de directe nabijheid van een Stadion aanwezig te zijn, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de KNVB;

h.        Club:  de  KNVB  en/of  een  vereniging, stichting, naamloze vennootschap of  besloten vennootschap die is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal (eredivisie en eerste divisie) en/of BeNe League Orange en Woman’s BeNe League);

i.         Seizoen: de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar;

j.         Toegangsbewijs: een geldig bewijs voorzien van de vereiste controlevoorzieningen dan wel een ander geldig bewijsstuk waaruit de bevoegdheid zich ter plaatse te bevinden blijkt en waaraan een Toegangsrecht is verbonden;

k.        Club  Card:  de  door  een  Club  uitgegeven  hardcard  waarmee  een  Aankooprecht  is verkregen;

l.        SCC: Seizoen Club Card: de door de Club uitgegeven hardcard waarmee zowel een

Aankooprecht als een Toegangsrecht is verkregen;

m.      Toegangsrecht: de bevoegdheid om met een geldig bewijs toegang te krijgen tot een

Stadion om een Evenement bij te wonen;

n.       Uitkaartrecht:  het   aan   een   (S)CC   verbonden  Aankooprecht  voor   de   koop   van

Toegangsbewijzen voor uitwedstrijden van een Club.

o.        (S)CC: (Seizoen) Club Card: een verzamelwoord voor alle onder k.) en l.) beschreven cards;

p.        (S)CC-houder: (Seizoen) Club Card-houder: een ieder die een (Seizoen) Club Card (al dan niet met een Uitkaartrecht) heeft aangevraagd en verkregen van de Club;

q.       Aankooprecht: de bevoegdheid van een (S)CC-houder tot het kopen van één of meer toegangsbewijzen;

r.         Legitimatiebewijs:  een  geldig  bewijs  als  bedoeld  in  artikel  1  van  de  Wet  op  de identificatieplicht;

s.         Drugs: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet onder lijst I en lijst II alsmede andere  middelen  die  het  bewustzijn en  gedrag  van  een  persoon  ongunstig  kunnen beïnvloeden  en  bij  gebruik  door  een  persoon  kunnen  leiden  tot  schade  aan  de gezondheid en gevaar voor het publiek;

t.         Alcoholhoudende dranken: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer  dan  een  half  volumeprocent uit  alcohol bestaat, als  bedoeld in de Drank- en Horecawet;

u.        Vuurwerk:  producten  waarin  of  waarop  een  ontstekingsmiddel  aanwezig  is  en  die bestemd zijn om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, daaronder in ieder geval begrepen fakkels;

v.        Gedragscode KNVB: het door de KNVB opgestelde reglement betreffende registratie en gebruik van persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De Standaardvoorwaarden zijn verbindend voor een ieder die een Toegangsbewijs koopt en/of verkrijgt, dan wel een (S)CC koopt en/of verkrijgt, alsmede voor het Publiek. Het maakt daarbij niet uit op welke manier een Toegangsbewijs dan wel een (S)CC is gekocht dan wel verkregen.

 

Titel II: Rechten en plichten van het Publiek en Clubs

 

Artikel 3 Toegang tot het stadion

 

3.1      Het Publiek dient, bij het betreden van het Stadion en gedurende de periode dat het in het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Het Publiek dient te allen tijde op eerste verzoek van een steward, het beveiligingspersoneel en/of de politie aan te kunnen tonen over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te beschikken en deze te kunnen overleggen.

3.2      Het is voor het Publiek verboden om zich op te houden in en/of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.

3.3      Het Publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.

3.4      Bij het verlaten van dat gedeelte van het Stadion waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs onherroepelijk.

3.5      Toegangen, trappen en gangpaden zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van het Stadion.

3.6      Aanwijzingen van de stadiondirectie en/of clubbestuur, stewards, stadionspeaker, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd.

 

Artikel 4            Datum en tijdstip Voetbalwedstrijden

4.1      Voetbalwedstrijden worden zoveel als mogelijk gespeeld op de vastgestelde en/of op het Toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisatoren van Voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.

4.2      De afgelasting, het staken, het niet uitspelen en/of het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, de KNVB of het openbaar gezag spelen van een Voetbalwedstrijd zonder Publiek geeft het Publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Toegangsbewijs en/of enige andere (financiële) compensatie. Dit geldt ook indien er sprake is van het verplaatsen van een Evenement in tijd en/of locatie en/of een beslissing van de scheidsrechter dat de Voetbalwedstrijd (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden.

 

Artikel 5            Overdraagbaarheid en aansprakelijkheid

5.1      Het is verboden om Toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.

5.2      Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club is het verboden om direct en/of indirect Toegangsbewijzen voor Voetbalwedstrijden als bedoeld in artikel 1 onder f. en Toegangskaarten voor Evenementen als bedoeld in artikel 1 onder e. te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals doch niet uitsluitend voor de promotie en/of reclame van artikelen, als  prijs  in  prijsvragen en/of als  een onderdeel van een arrangement (daaronder mede begrepen arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus).

5.3.    Handelen  in  strijd  met  deze  bepalingen  leidt  tot  verval  van  de  geldigheid  van  het toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.

5.4.     Personen   die   een   Toegangsbewijs  hebben   aangekocht   en/of   verkregen   en   dit Toegangsbewijs doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn en blijven, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan het Stadion.

 

Artikel 6 Reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen

Voetbalwedstrijden worden  gespeeld  met  in  achtneming  van  de  statuten,  reglementen en overige toepasselijke regelingen van de KNVB en/of die organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is dan wel waaraan de KNVB zich onderworpen heeft.

 

Artikel 7 Alcohol, Drugs en handelswaren

7.1      Het is het Publiek verboden om in staat van dronkenschap en/of onder invloed van Drugs het Stadion te betreden en/of in het Stadion aanwezig te zijn.

7.2      Het meebrengen van Alcoholhoudende dranken en/of Drugs in het Stadion is te allen tijde verboden. Het nuttigen van Alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan in de kantine(s) van het Stadion, indien en voor zover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.

7.3      Het in het Stadion verkopen dan wel aanbieden dan wel met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, inclusief doch niet uitsluitend dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals en vlaggetjes, is slechts toegestaan indien en voorzover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.

7.4.     De KNVB behoudt zich te allen tijde het recht voor om reclame-uitingen, daaronder mede begrepen reclame-uitingen die verband houden met en/of het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan de KNVB gelieerde sponsor, te weren uit een Stadion alwaar een Voetbalwedstrijd plaatsvindt van (een) vertegenwoordigend(e) elftal(len) van de KNVB dan wel een Voetbalwedstrijd in het kader van de KNVB bekercompetitie.

7.5      De stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder mede begrepen de verkoop van Alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion te verbieden of te doen staken.

 

Artikel 8 Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1      Het is verboden om voorwerpen in het Stadion mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde, waaronder doch niet uitsluitend:

–   flessen;

–   glazen;

–   blikjes;

–   stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm);

–   spandoeken en/of andere voorwerpen waarop, naar het oordeel van de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, discriminerende en/of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen staan afgebeeld;

–   kettingen;

–   slagwapens;

–   steekwapens;

–   stootwapens.

8.2 Het is verboden in het Stadion Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken.

8.3 Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof.

8.4 Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben die, naar het oordeel van de stadiondirectie en/of het clubbestuur, stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, onnodige hinder en/of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor en/of schade kunnen toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder zijn mede begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een supporter pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.

8.5 Het  is  verboden  zich  in  het  Stadion  te  gedragen  op  een  wijze  die  anderen  als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.

8.6 Het is verboden in het Stadion lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere toestellen en/of bouwwerken te beklimmen. Het is voorts verboden het (speel)veld te betreden (waaronder ook het zonder expliciete toestemming van de Club betreden van het terrein direct grenzend aan het (speel)veld dat niet vrij toegankelijk is voor het Publiek).

8.7 Het is verboden dieren mee te nemen in het Stadion. Dit geldt niet voor de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie.

8.8 Stewards,  het  beveiligingspersoneel  en/of  de  politie  zijn  gerechtigd  het  Publiek  te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend hebben de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang tot het Stadion te weigeren / de betrokkene te bevelen het Stadion te verlaten / de betrokkene uit het Stadion te verwijderen.In beslag genomen voorwerpen worden op verzoek van de eigenaar na afloop van de wedstrijd aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

8.9 Het Publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in het Stadion te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken door middel van hoofddeksels, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door stewards en/of het beveiligingspersoneel en/of de politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.

8.10 Het is een (S)CC-houder van een uitspelende Club niet toegestaan om zich in en/of rondom het Stadion waar een Evenement plaatsvindt op te houden zonder in het bezit te zijn  van  een  geldig  Toegangsbewijs, indien  door  de  lokale  autoriteit is  besloten tot verplicht georganiseerd vervoer naar het Stadion van de thuisspelende Club (zogeheten “combiregeling”).

 

Artikel 9 Beeld- en/of geluidsopnamen

9.1 Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privé-sfeer. Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de Club, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende Club die hieromtrent zeggenschap geniet.

 

9.2     Een ieder die zich in het Publiek bevindt bij een Evenement:

a. erkent dat het Evenement een publiek, openbaar en commercieel Evenement is;

b. stemt  in  met  opname  en/of  gebruik  van  zijn/haar  naam,  stem,  portret  en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie, zoals foto’s of andere huidige of toekomstige media technologieën;

c. geeft  onvoorwaardelijk toestemming tot  het  gebruik  van  opname/afbeeldingen, zoals beschreven onder b., om niet, voor onbepaalde tijd en wereldwijd;

d. stelt noch de Club noch partijen die met toestemming van de Club gebruik maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;

e. doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden in of rond het Stadion waarbij hij / zij herkenbaar in beeld komt.

 

Artikel 10 Sanctie

10.1   Een ieder die handelt in strijd met deze Standaardvoorwaarden dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, kan door stewards het beveiligingspersoneel en/of de politie zonder voorafgaande waarschuwing:

– de toegang tot het Stadion worden geweigerd;

– uit het Stadion worden verwijderd; dan wel

– worden overgedragen aan de politie.

Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

10.2   De KNVB is gerechtigd om, met inachtneming van de voor het betreffende seizoen vastgestelde Richtlijn termijn stadionverbod, welke is in te zien en te downloaden op www.knvb.nl, (landelijke) Stadionverboden op te leggen aan een ieder die volgens een melding van een Club of het Openbaar Ministerie in en/of buiten het Stadion in het kader van een Evenement:

– heeft gehandeld in strijd met deze Standaardvoorwaarden; en/of

– een strafbaar feit heeft begaan; en/of

– ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag; en/of

– zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;

zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Clubs om (lokale) Stadionverboden op te leggen.

 

10.3 Indien de KNVB op grond van artikel 10.2 een Stadionverbod heeft opgelegd, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 450,- per handeling in strijd met deze Standaardvoorwaarden of per strafbaar feit en/of gedraging waardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid van de Club en/of een derde tot het eisen van schadevergoeding op grond van het civiele recht.

 

10.4 Indien aan een persoon een Stadionverbod wordt opgelegd is deze persoon verplicht om binnen zes weken een officiële, goed gelijkende, recente kleurenpasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het Stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de duur van het Stadionverbod verdubbeld op een door de KNVB aangegeven wijze. De KNVB is gerechtigd de kleurenpasfoto te verstrekken aan de Clubs ten behoeve van het identificeren van personen aan wie een stadionverbod is opgelegd.

10.5 Onverminderd het bepaalde in deze Standaardvoorwaarden is de KNVB tevens bevoegd om een Stadionverbod op te leggen op grond van een door een Club aan de KNVB verstrekte volmacht.

10.6 De KNVB is gerechtigd om de duur van een Stadionverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 opgelegd Stadionverbod.

10.7 Indien  sprake  is  van  overtreding  van  een  door  de  KNVB  opgelegd  Stadionverbod, ongeacht of dit Stadionverbod is opgelegd op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 van deze Standaardvoorwaarden, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke  opeising  vatbare  geldboete  van  maximaal  €  900,-  voor  de  eerste overtreding, maximaal € 1500,- voor de tweede overtreding en maximaal € 2000,- voor de derde  en  elke  volgende  overtreding,  zonder  dat  daartoe  enige  ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is. Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid tot het eisen van schadevergoeding op grond van het civiele recht.

10.8 De KNVB kan die maatregelen nemen die, naar zijn oordeel, voor de handhaving van een op grond van artikel 10.2, 10.5 en 10.6 opgelegd Stadionverbod noodzakelijk zijn.

10.9 De maatregelen als bedoeld in artikel 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en 10.7 worden de betrokkene bij deurwaardersexploot aangezegd. De kosten daarvan komen ten laste van de betrokkene.

10.10 De KNVB is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een – naar achteraf blijkt – ten onrechte opgelegd Stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de KNVB.

 

Artikel 11 Beroep

11.1   In geval de KNVB conform het bepaalde in de artikelen 10,2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 en/of 10.7 een persoon een Stadionverbod en/of een geldboete heeft opgelegd, kan diegene beroep aantekenen bij de commissie stadionverboden van de KNVB. Het beroep heeft geen schorsende werking en laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.

11.2 Het beroepschrift dient aangetekend te worden verzonden aan de commissie stadionverboden van de KNVB en binnen 14 dagen na dagtekening van het besluit door de commissie stadionverboden van de KNVB te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het beroep niet-ontvankelijk is. De commissie stadionverboden van de KNVB zal op een ontvankelijk beroepschrift binnen 30 dagen na ontvangst beslissen en het besluit schriftelijk aan betrokkene toezenden. Deze termijn kan door de commissie stadionverboden van de KNVB met 30 dagen worden verlengd. De commissie stadionverboden doet daarvan schriftelijk mededeling aan betrokkene. De in dit artikel genoemde termijnen gelden niet indien betrokkene zelf om uitstel verzoek.

11.3   De Commissie Stadionverboden kan de beslissing van de KNVB om een Stadionverbod en/of geldboete op te leggen bevestigen dan wel (geheel of gedeeltelijk) wijzigen of vernietigen.

 

 

Titel III: Bepalingen met betrekking tot (S)CC-houders

Artikel 12          Aanvraag, Eigendom en gebruik van de (S)CC

12.1   De Club behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag voor het aanschaffen van een (S)CC en/of ander Toegangsbewijs te weigeren respectievelijk niet te honoreren.

12.2   De (S)CC blijft te allen tijde eigendom van de Club. De (S)CC-houder dient zijn (S)CC op eerste verzoek/aanzegging van de Club bij de Club in te leveren indien één van de in artikelen 10, 12, 14 en/of 17 van deze Standaardvoorwaarden bedoelde gevallen zich voordoet.

12.3   Het is niet toegestaan om tegelijkertijd een SCC en een Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het is ook niet toegestaan om meer dan één Club Card op dezelfde naam te bezitten. Het bezit van meerdere SCC op dezelfde naam is wel toegestaan, zulks met in achtneming van artikel 5 van deze Standaardvoorwaarden.

12.4   Het gebruik van de Club Card is strikt persoonlijk. Het is de houder van de Club Card niet toegestaan om een Club Card door een ander te laten gebruiken.

12.5   Het  is  de  houder  van  een  SCC  toegestaan  om  een  SCC  voor  wat  betreft  het Toegangsrecht te laten gebruiken door een ander persoon, doch niet voor wat betreft het Aankooprecht.

12.6   Het Uitkaartrecht wordt alleen toegekend aan personen die in het Seizoen waarvoor het Uitkaartrecht wordt aangevraagd geregistreerd zijn als (S)CC-houder. Het Uitkaartrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 

Artikel 13 De overige rechten en plichten van de (S)CC-houder

13.1 De (S)CC geeft een Aankooprecht tot koop van Toegangsbewijzen voor Evenementen van Clubs via de daartoe door de Club aangewezen verkoopkanalen. Dit Aankooprecht houdt geen garantie in voor het verkrijgen van een Toegangsbewijs voor een Evenement. Daarnaast kan een Club aan een (S)CC andere voordelen verbinden.

13.2 De Club bepaalt het aantal uit te geven Uitkaartrechten, alsmede de wijze van uitgifte hiervan.

13.3 Op verzoek van stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie is de (S)CC-houder verplicht om op eerste verzoek zijn/haar (S)CC aan deze genoemde personen te tonen.

13.4  De  (S)CC-houder  is  verplicht  om  op  eerste  verzoek  van  de  Club  een  officiële kleurenpasfoto met  een  duidelijke  afbeelding van  de  (S)CC-houder aan  de  Club  te verstrekken. De (S)CC-houder is verplicht zich bij het verstrekken van de pasfoto te legitimeren met een geldig Legitimatiebewijs.

 

Artikel 14 Beëindiging geldigheid (S)CC

14.1   De Club is bevoegd om  de geldigheid van de (S)CC al dan niet tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen indien:

a. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad;

b. de  (S)CC-houder  niet  de  verplichtingen  naleeft,  zoals  vastgelegd  in  deze

Standaardvoorwaarden;

c. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de  (S)CC  toegang  heeft  verkregen  tot  een  Evenement  of  Stadion,  enige maatregel is opgelegd naar aanleiding van (voetbalgerelateerd) wangedrag bij enig Evenement of in enig Stadion;

d. de (S)CC-houder, of iemand die via de (S)CC-houder of met gebruikmaking van de (S)CC-houder toegang heeft verkregen tot een Evenement of Stadion, op enigerlei wijze deze voorwaarden overtreedt of zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag;

e. de (S)CC-houder onjuiste gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag van de (S)CC; f.        de  (S)CC-houder anderszins onjuiste informatie heeft verstrekt of  frauduleus handelt in het kader van zijn registratie als (S)CC-houder of in het kader van

enige activiteit die samenhangt met zijn hoedanigheid van (S)CC-houder;

g. de (S)CC-houder fraude pleegt bij het verkrijgen van Toegangsbewijzen;

h. beëindiging of opschorting om andere redenen naar het oordeel van de Club noodzakelijk is.

14.2 De geldigheid van de (S)CC zal in ieder geval per direct eindigen indien en zodra de (S)CC-houder komt te overlijden, dan wel indien de (S)CC-houder zijn instemming als vermeld in artikel 15.1 geheel of gedeeltelijk intrekt.

14.3 De (S)CC-houder kan ingeval van (be)ëindiging van de geldigheid van de (S)CC geen gebruik (meer) maken van de aan de (S)CC verbonden rechten.

 

Artikel 15 Registratie

15.1   De (S)CC-houder erkent en stemt in met registratie van de navolgende gegevens door de Club:  naam,  adres,  woonplaats,  telefoonnummer, kleurenpasfoto,  geboortedatum  en soort identiteitsbewijs. Deze gegevens zullen worden geregistreerd in een gegevensbestand van de Club en/of van een organisatie die de gegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de Club verwerkt, voor het uitvoeren van de (S)CC- overeenkomst.

15.2 Alle gegevens van de (S)CC-houder als genoemd in artikel 15.1 van deze Standaardvoorwaarden, kunnen in verband met de doeleinden als genoemd in artikel 15.3 van deze Standaardvoorwaarden, door de Club worden verstrekt aan de KNVB en visa versa. In  dit  verband zijn  Clubs  ook  gerechtigd om  deze gegevens onderling uit te wisselen. Voor zover de Club(s) in het kader van deze uitwisseling aanvullende gegevens over de (S)CC-houder ontvang(en), zullen deze slechts worden gebruikt voor de in artikel

15.3 van deze Standaardvoorwaarden genoemde doeleinde

 

15.3 Het verwerken van de in dit artikel genoemde gegevens, heeft tot doel het (kunnen)

identificeren van personen:

–    die  in  of  in  de  directe  nabijheid  van  het  Stadion  in  strijd  handelen  met  deze

Standaardvoorwaarden; en/of

–               waarvan het vermoeden bestaat dat deze personen zich schuldig hebben gemaakt aan (voetbalgerelateerd) wangedrag; en/of

–               die zich in of in de directe nabijheid van het Stadion dusdanig hebben gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad; en/of

– aan wie een Stadionverbod is opgelegd teneinde hen de toegang tot het Stadion te kunnen ontzeggen respectievelijk het Stadionverbod te handhaven.

15.4   Een Club en/of de KNVB is tevens gerechtigd om de kleurenpasfoto als genoemd in artikel 15.1 van de Standaardvoorwaarden, aan de politie en/of het Openbaar Ministerie te verstrekken, doch uitsluitend ten behoeve van één van de in artikel 15.3 van de Standaardvoorwaarden omschreven doelen, in het bijzonder handhaving van een Stadionverbod.

15.5   Indien en zodra de Club op grond van artikel 14.1 van de Standaardvoorwaarden de geldigheid van een (S)CC (al dan niet tijdelijk) heeft beëindigd dan wel de KNVB aan een (S)CC-houder   op   grond   van   artikel   10.2   van   de   Standaardvoorwaarden   een Stadionverbod heeft opgelegd, wordt het nummer van de (S)CC automatisch in een gegevensbestand van de KNVB geregistreerd. Deze registratie is gelijk aan de duur van de beëindiging en/of het Stadionverbod.

15.6 De KNVB is gerechtigd om het nummer van alle in artikel 15.5 van de Standaardvoorwaarden genoemde (S)CC’s aan een Club ter beschikking te stellen voor de in artikel 12.3 en artikel 15.3 van de Standaardvoorwaarden vermelde doeleinden.

15.7   De (S)CC-houder heeft het recht een overzicht te verlangen van de over hem door de Club geregistreerde gegevens en daarvan correctie, verwijdering of afscherming te verzoeken indien de gegevens onjuist, irrelevant voor de doeleinden zijn of anderszins in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De (S)CC-houder kan zich wenden tot de KNVB, afdeling juridische zaken, Postbus 515, 3700 AM Zeist.

15.8   De verwerking van de in dit artikel genoemde gegevens door de KNVB, is aangemeld bij het   College   Bescherming   Persoonsgegevens.   De   voorwaarden   waaronder   deze gegevens worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de KNVB (www.knvb.nl) en in de Gedragscode van de KNVB.

15.9   De verwerking van de in dit artikel genoemde gegevens door de Club, is aangemeld bij het   College   Bescherming   Persoonsgegevens.   De   voorwaarden   waaronder   deze gegevens worden verwerkt, zijn in te zien op de website van de betreffende Club en/of op te vragen bij de betreffende Club.

 

Artikel 16 Verlies of diefstal van de (S)CC

16.1   De (S)CC-houder is verplicht om  bij verlies of diefstal van de (S)CC direct melding daarvan te doen aan de Club alsmede aangifte te doen bij de politie.

16.2   De Club verstrekt de (S)CC-houder zo spoedig mogelijk een vervangende (S)CC tegen de werkelijke kosten, tegenover overlegging van een afschrift van het proces-verbaal van aangifte.

 

Artikel 17 Geldigheidsduur van een (S)CC en annulering

17.1 Tenzij een onbepaalde duur is overeengekomen, is een SCC geldig voor de duur van één Seizoen.

17.2   De SCC-houder kan zijn/haar SCC schriftelijk (tussentijds) annuleren, doch uitsluitend ingeval van een overeengekomen onbepaalde duur kan restitutie plaatsvinden. Restitutie beperkt zich in dat geval uitsluitend tot de resterende duur van het Seizoen.

17.3   Een Club Card kan worden afgesloten voor één of meerdere Seizoenen. De Club Card is geldig gedurende de daarop vermelde periode. De houder van een Club Card kan zijn/haar Club Card tussentijds annuleren, doch er vindt geen restitutie plaats.

 

Titel IV: Slotbepalingen

Artikel 18 Wijziging van de Standaardvoorwaarden

De KNVB kan deze Standaardvoorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn onmiddellijk na wijziging van kracht.

 

Artikel 19 Exoneratiebeding

Het Publiek bevindt zich geheel op eigen risico in het Stadion. De Club is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade en/of kosten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Club.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op deze Standaardvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21 Inlichtingen en afschriften

Inlichtingen omtrent en afschriften van deze voorwaarden worden, binnen redelijke grenzen, op aanvraag verstrekt door de KNVB, afdeling juridische zaken betaald voetbal, postbus 515, 3700 AM Zeist (telefoon: 0343 – 499 518 en telefax: 0343 – 499 198). Deze voorwaarden zijn tevens op internet te raadplegen/downloaden via www.knvb.nl en gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken